281 021 080
Menu

Košík

Košík K pokladně

Přihlásit

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní společnosti INPO CZ s. r. o.

se sídlem Husova 1637, 250 01 Brandýs nad Labem, provozovna Plkovská 148, 193 00 Praha – 9

Identifikační číslo: 271 75 022

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102015

Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

 www.e-koupelny-inpo.cz

 1. 1.      ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1.          Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti INPO CZ s. r. o., se sídlem Husova 1637, 250 01 Brandýs nad Labem, provozovna Plkovská 148, 19300 Praha 9, identifikační číslo 27175022, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102015 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.e-koupelny-inpo.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

1.2.         Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

1.3.         Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.4.         Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

1.5.         Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. 2.      REGISTRACE A UŽIVATELSKÝ ÚČET KUPUJÍCÍHO

 

2.1.          Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu a provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Objednávání zboží může kupující provádět rovněž bez registrace přímo v internetovém obchodě. Kupující objednáním bez registrace nezakládá uživatelský účet.

 

2.2.         Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen při jakékoli změně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.3.         Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

2.4.         Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.5.         Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

 1. 3.      UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

3.1.         Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustavení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

3.2.        Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

 

3.3.     Webové rozhraní obchodu neobsahuje náklady spojené s balením a dodáním zboží. Tyto náklady kupující volí během provádění své objednávky a jedná-li se o individuální výpočet dopravy z důvodu vysoké váhy nebo v závislosti na objemu zásilky, je toto sděleno zákazníkovi telefonicky nebo v Potvrzení objednávky, které následně pracovník e-shopu zasílá, jakmile dojde k přijetí objednávky. Potvrzení objednávky je kupujícímu zasláno ihned, jakmile odpovědný pracovník e-shopu obdrží k vyřízení přijatou objednávku. Po obdržení objednávky jsou kupujícímu neprodleně sděleny náklady na dopravu objednaného zboží. 

 

3.4.     Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

3.4.1.      Objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.      Způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

 

3.5.         Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Po odeslání objednávky je kupujícímu automaticky zasláno upozornění o Zařazení objednávky do systému. Potvrzení objednávky zasílá odpovědný pracovník e-shopu neprodleně po obdržení objednávky zařazené v systému e-shopu, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Pokud kupující s výší nákladů na dopravu nesouhlasí, je toto povinen sdělit prodávajícímu, a to do 24 hodin od odeslání Potvrzení objednávky, jinak se má za to, že kupující s náklady na dopravu souhlasí. Prodávající je oprávněn požadovat dodatečné potvrzení výše nákladů, a to písemně emailem nebo telefonicky. 

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn  v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

3.7.         Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací) kupujícímu, případně telefonickým potvrzením objednávky prodávajícím. 

 

3.8.         Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

3.9.         Vznikem smluvního vztahu, tj. uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu a podmínek pro dopravu a platbu, a že s nimi souhlasí.

 

 1. 4.      CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1.         Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

 • V hotovosti na provozovně prodávajícího na adrese Plkovská 148, 19300 Praha 9
 • V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
 • Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 169093281/0600, vedený u společnosti GE MONEY BANK (dále jen „účet prodávajícího“)
 • Bezhotovostně platební kartou při osobním odběru – PLATBA MOŽNÁ POUZE NAD 150,- KČ. 
 • Platební brána GoPay - online platba

 

4.1.1 CENY NA INTERNETOVÉM OBCHODĚ JSOU CENY STANOVENÉ PRO INTERNETOVÝ OBCHOD, NIKOLI PRO KAMENNOU PRODEJNU. BEZ PŘEDCHOZÍ INTERNETOVÉ OBJEDNÁVKY NEJSOU CENY ZARUČENY PŘI NÁVŠTĚVĚ NAŠÍ KAMENNÉ PRODEJNY. CENY KAMENNÉ PRODEJNY SE MOHOU LIŠIT. KAMENNÁ PRODEJNA JE URČENA JAKO VÝDEJNÍ MÍSTO PRO INTERNETOVÉ OBJEDNÁVKY. 

 

4.2.         Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

4.3.         Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 

4.4.         V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná dle data splatnosti uvedené na faktuře.

 

4.5.         V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.6.         Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, resp. před jeho objednáním u dodavatele (tedy jeho před jeho naskladněním). Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dále je prodávající oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před objednáním zboží u dodavatele (tedy před jeho naskladněním) kupujícímu v případě, že se jedná o zboží, které je objednáno vysloveně na přání kupujícího, čili není běžnou skladovou položkou dodavatele prodávajícího. Kupující je o této skutečnosti předem informován.

 

4.7.         Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

4.8.         Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej společně se zbožím kupujícímu, případně elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího.

 

 1. 5.      ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

5.1.         Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 

5.2.         Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Tento vzorový formulář se nachází na úvodní stránce internetového obchodu v levém dolním sloupci. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

 

 

5.3.         V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

5.4.         V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

 

5.5.         Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

5.6.         Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

5.7.         Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

5.8.         Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

 

5.9.         Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží, tzn. např. náklady na přebalení zboží, dovoluje-li to povaha zboží, poplatek za manipulaci se zbožím apod.

 

5.10.   Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.11.        Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží, které je dočasně nedostupné v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny na účet.

 

5.12. Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten může s úpravou ceny souhlasit nebo objednávku zrušit. V případě zrušení objednávky nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována. 

 

5.13. Kupující, který nakupuje v e-shopu www.e-koupelny-inpo.cz na IČO nemá právo na vrácení zboží do 14-ti dnů dle občanského zákoníku. Předpokládá se, že kupující, který nakupuje na IČO, tak činí z důvodu své podnikatelské činnosti, viz. §419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

 1. 6.      PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

6.1.         V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

6.2.         Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

6.3.         V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně,  nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

6.4.         Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Kupující je rovněž povinen překontrolovat při převzetí zásilky od dopravce obsah zásilky a přesvědčit se, zda není v rozporu s kupní smlouvou a to ihned při převzetí zásilky. Shledá-li kupující závady vzniklé přepravou zásilky později než při převzetí zboží, nebude možno reklamaci v rámci poškození zboží při přepravě přijmout. 

 

6.5.         Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

 

 1. 7.      PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

7.1.         Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

7.2.         Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy zboží převzal:

 

 

7.2.1.      má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.      se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.      zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.      je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.      zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

7.3.         Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

7.4.         Kupující má právo uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, v době 24 měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

7.5.         Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

7.6.         Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

 1. 8.      DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

8.1.         Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

8.2.         Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

8.3.         Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy a.skalska@inpo.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

8.4.         Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 1. 9.      OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

9.1.         Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.         Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). 

9.3.         Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4.         Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

9.5.         Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

9.6.         Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

9.7.         Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

9.8.         V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1.           požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2.           požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

9.9.       Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 9.10.  Provozovatel je oprávněn předávat osobní údaje zákazníků v rozhsahu em-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupme v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/.Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je naše společnost zařazena do programu ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči naší společnosti nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.

 1. 10.   ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 

10.1.     Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělením prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

 1. 11.       DORUČOVÁNÍ

 

11.1.     Kupujícímu může být doručování na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

 1. 12.       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

12.1.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

12.3.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

 

12.4.   Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

12.5.   Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Plkovská 148, 193 00 Praha 9, adresa elektronické pošty a.skalska@inpo.cz, telefon 281924221.

 

12.6 Vrácení zboží mimo 14-ti denní zákonnou lhůtu - Z důvodu účtování si manipulačních storno poplatků dodavateli jsme nuceni při vrácení zboží zákazníkem účtovat storno poplatek ve výši 23%. Zboží musí být nepoškozené a v původním obalu. Vrátit ho lze do 8 týdnů od dodání zboží k nám. Vracet nelze - sprchové zástěny, vanové zástěny, ocelové vany, sanitární keramiku a zboží na objednávku.  

     Odpovědnost za obsah webu:

Upozorňujeme, že informace na webových stránkách obchodu jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné, obrazové a technické nepřesnosti či typografické chyby. Mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Můžeme také kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na těchto stránkách a negarantujeme věcnou správnost jejich obsahu.

Doporučujeme kontrolovat značku, typ, popis a obrázek zboží s katalogem či oficiálními webovými stránkami dodavatele či výrobce.

Neneseme vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z našich nebo odkazovaných webových stránek a nebo nefunkčností nebo nedostupností některých služeb.

Neposkytujeme žádné garance a záruku kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na webových stránkách obchodu.

Informace uvedené na webových stránkách nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od dodavatele v písemné podobě.

Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

12.7 Informace o kvalitě zboží

Rádi bychom upozornili zákazníky, že zboží, které si u nás zákazníci objednají, je po dodání pečlivě kontrolováno co se týče kompletnosti i kvality. Kvalita zboží odpovídá ceně výrobku. 

Je tedy možné, že u výrobků za nízké ceny je možné nalézt drobné kosmetické vady. 

Např. u keramiky - nerovnost povrchu, u vodovodních baterií a koupelnových doplňků - drobné vrypy pod chromem vzniklé už při výrobě, apod.


Je třeba si tuto skutečnost uvědomit při objednávání takového zboží, neboť při případné reklamaci týkajících se drobných vad, které ovšem výrobce bere jako standardní kvalitu, nebude na tyto kosmetické vady brán zřetel a reklamace tedy nebude uznána. 

Je možné se samozřejmě na nás předem obrátit s dotazem, zda je u výrobku, který si hodláte objednat, pravděpodobnost takovéto kvality. Většinou se toto týká zboží do cca 2 000,- Kč (baterie, keramika apod.) 

Děkujeme za pochopení!  

12.8 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu a.skalska@inpo.cz.
 2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
 4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
 5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
 8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

    1.13. Podmínky převzetí zboží a dopravy

Převzetí zboží a cena dopravy

Jakmile bude zboží připraveno k odběru, uvědomíme Vás e-mailem nebo telefonicky.

Pokud je u zboží informace do 24 hodin a objednávka se provede do 10,00 hod., naskladnění zboží je možné následující pracovní den. Pokud se objednávka provede po 10,00 hod., další závoz proběhne do 2 dnů (např. objednávka bude přijata ve 13,00 hod. v pondělí = naskladnění zboží proběhne ve středu během dne).

Po přijetí objednávky naším pracovníkem e-shopu je dostupnost ověřena přímo u dodavatele a zákazníkovi je obratem potvrzena. 

Upozorňujeme, že v případě dodavatelů SAPHO, HOPA a Novaservis jsou dostupnost a ceny několikrát denně aktualizovány přímo ze zdrojů dodavatelů. Může se stát, že po obdržení objednávky pracovníkem e-shopu, již nemusí být aktuální. Z tohoto důvodu dostupnost a cenu ověřujeme a zpětně ihned potvzrujeme. Tuto skutečnost samozřejmě potvrzujeme i u ostatních výrobců a dodavatelů, u kterých není možnost aktualizace dostupnosti, neboť mohou mít výpadky u běžně skladových položek.  

 

OBKLADY A DLAŽBU NEZASÍLÁME NA DOBÍRKU. MOŽNÝ POUZE OSOBNÍ ODBĚR!!!

Cena dopravy je zákazníkovi vždy zaslána emailem po obdržení objednávky. 

MOŽNOSTI ODBĚRU ZBOŽÍ:

1. Osobní odběr

Osobní odběr v naší kamenné prodejně (INPO CZ s. r. o., Plkovská 148, Praha-Horní Počernice, 193 00)

 • platba hotově
 • platba platební kartou (u platby platební kartou je možné platit od 150,- Kč)

1.1. Osobní odběr v SAPHO-LÍBEZNICE - tento odběr je možný pouze, pokud veškeré zboží, které objednáváte, je od tohoto dodavatele sídlícího v Líbeznicích. Pokud se v objednávce objeví zboží od jiného výrobce (dodavatele), pak je možný osobní odběr pouze v naší kamenné prodejně v Horních Počernicích. Tento odběr je tedy možný pouze u těchto výrobců - SAPHO, AQUALINE, GELCO A POLYSAN. 

U tohoto osobního odběru v SAPHO Líbeznice je nutná platba bankovním převodem. Po objednání zboží Vám bude zaslána faktura k proplacení. Po poukázání částky na našem účtu budete vyzvání, aby jste si zboží v tomto místě odebrali. Zboží bude pro Vás připravené ve výdejním skladu. Veškeré instrukce k tomuto osobnímu odběru zasíláme emailem. 
Dále je možné provést platbu osobně hotově u nás na prodejně a poté je rovněž možný osobní odběr v SAPHO v Líbeznicích.  

Výdejní sklad je v provozu:

PO - ČT - 8,00 - 16,15

Pátek - 8,00-13,00

Sobota a Neděle - NELZE!!! 

2. Česká pošta

 

Nezasíláme KERAMIKU, SKLO, ZRCADLA, GALERKY, SPRCHOVÉ KOUTY, VANY, VANIČKY, GEBERIT, NÁBYTEK!!!

Ceny pro ČR vč. dobírky:

0-5 kg ................ 159,- ........... bez dobírky 139,- Kč

5-10 kg ................ 189,- .......... bez dobírky 159,- Kč

10-15 kg................ 219,- .......... bez dobírky 189,- Kč

 

 

Zboží zasílané na Slovensko:

 - do 5ti kg 350,- Kč vč. DPH

Záleží nejen na váze, ale také na rozměrech balíků.

 

3. PPL


Zásilky do 30 kg, u kterých nehrozí poškození (zboží z pevného materiálu, bez skleněných výplní apod.). TOUTO SLUŽBOU NEZASÍLÁME: VANY, SPRCHOVÉ SKLENĚNÉ KOUTY, KERAMICKÉ VANIČKY A VANIČKY Z LITÉHO MRAMORU, KERAMIKU (WC, UMYVADLA), KOUPELNOVÝ NÁBYTEK, BOJLERY APOD...

CENY PPL vč. dobírky:

0-5 kg ................ 139,- ......... bez dobírky 99,- Kč

5-10 kg ............... 149,- ......... bez dobírky 119,- Kč

10-15 kg ............. 179,- ......... bez dobírky 149,- Kč

15-25 kg ............. 219,- ......... bez dobírky 189,- Kč

25-30 kg ............. 339,- ......... bez dobírky 309,- Kč

 

 

4. Přepravní služba TOPTRANS

Větší zásilky (nad 30 kg) a křehčí zásilky (sprchové kouty, vany, keramika, koupelnový nábytek, apod...) - přepravní služba TOPTRANS - zde cena závisí na váze zboží a také na km (PRAHA Horní Počernice - zákazník). Za dobírku se připlácí Kč 50,-.

CENA DLE VÁHY:

0-15 kg .................. 349,- Kč ............ bez dobírky 290,- Kč

15-30kg .................. 449,- Kč ............ bez dobírky 390,- Kč

30-50 kg ................. 549,- Kč ............ bez dobírky 490,- Kč

50-75 kg ................. 849,- Kč ............ bez dobírky 790,- Kč

75-1000 kg ................. Individuální výpočet. 

 Zaslání na Slovensko je vždy zpoplatněno individuálním výpočtem. 

ŽÁDÁME ZÁKAZNÍKY, ABY PŘI PŘEVZETÍ ZÁSILKY OTEVŘELI A PEČLIVĚ ZKONTROLOVALI CELOU ZÁSILKU (I POKUD NEJEVÍ ZNÁMKY POŠKOZENÉHO OBALU) PŘED ŘIDIČEM A PŘÍPADNĚ PŘI POŠKOZENÍ S NÍM IHNED SEPSALI ZÁPIS O ŠKODĚ A ZÁSILKU NEPŘEBÍRALI.  NA POZDĚJŠÍ REKLAMACE POŠKOZENÍ ZÁSILKY NEBUDE BRÁN ZŘETEL. 

 

Výše uvedené ceny jsou orientační. Může se stát, že v závislosti na povaze celé zásilky, bude potřeba vypočítat zákazníkovi individuální cenu dopravného. Zákazník je na toto vždy předem upozorněn. Bez potvrzení změny dopravného není objednávka závazná. Pro potvrzení zákazníka telefonicky kontaktujeme, nebo mu je zaslán email pro zpětné potvrzení. 

5. Objednávky nad 5 000,-

U objednávky nad 5 000,- je doprava zdarma. V případě dobírky se platí pouze dobírková částka, která bude uvedena v objednávkovém procesu.  Doprava ZDARMA se nevztahuje na všechny výrobky z nabídky. Vyjmuty z této akce jsou především bojlery, kotle a sestavy a výrobky s individuální váhou nad 50 kg a zasílání na SlovenskoZásilka překračující celkovou váhu 50 kg je rovněž vyňata z dopravy ZDARMA.  Zákazník na toto bude upozorněn. 
Doprava ZDARMA se vztahuje pouze na dopravu kompletní zásilky. Dosílky již zdarma nejsou. Pokud si zákazník objedná zboží, které se bude posílat ve dvou zavážkách, tedy ve 2 termínech, pak se doprava ZDARMA vztahuje pouze na 1 zavážku zboží. Jakékoli dosílání zboží později je již hrazené zákazníkem. 

Cenu dopravného, která závisí na váze zásilky a vzdálenosti mezi nakládkou a vykládkou zásilky, naceňujeme dle platných ceníků přepravních společností. Teprve po obdržení písemného potvrzení částky za dopravu od zákazníka je objednávka brána jako závazná a začíná běžet dodací lhůta.

PLATBA ZBOŽÍ:

1. V hotovosti při osobním odběru, platební kartou při osobním odběru od 150,- Kč. 

2. Dobírkou při zaslání přepravní společností PPL, ČESKÁ POŠTA, TOPTRANS.

Při platbě na dobírku u dopravy na SLOVENSKO je částka vybírána přepravní společností od zákazníka v EUR a nám je poté převedena na CZK. Není proto třeba, aby zákazník měl u sebe CZK.

3. Bankovním převodem

Platba bankovním převodem dle zaslané faktury. Zboží je dodáno po připsání částky na náš účet. Číslo našeho účtu je 169093281/0600 GE MONEY BANK a jako variabilní symbol se uvádí číslo objednávky nebo číslo faktury, která je zákazníkovi zaslána. Při platbě bankovním převodem ze Slovenska je zákazníkovi zaslán IBAN KOD CZ2406000000000169093281 a SWIFT KOD je AGBACZPP.

 

4. Platební kartou při dobírce

 

ZASLÁNÍ ZBOŽÍ DO ZAHRANIČÍ A JEHO PLATBA:

Naše firma dodává i na SLOVENSKO. V tomto případě lze zboží zaslat na dobírku nebo zboží uhradit bankovním převodem a poté následuje dodání zboží. Doprava je vždy účtována individuálně. Neplatí zde doprava ZDARMA!!!

Zaslání zboží na dobírku

Zboží zasíláme přepravní společností PPL, TOPTRANS a Česká pošta. V případě PPL se cena dopravy odvíjí podle sazebníku PPL, který naleznete na www.ppl.cz. U přepravní společnosti Toptrans se cena dopravy odvíjí podle sazebníku ČR + 50% z ceny dopravy v ČR navíc - www.toptrans.cz. V případě České pošty se cena odvíjí podle sazebníku České pošty - www.cpost.cz.

 

Dodání zboží na Slovensko:

 • PPL - 2 pracovní dny Slovensko
 • Česká pošta - 3 pracovní dny Slovensko
 • TOPTRANS - 1 pracovní den od odeslání zboží

Zákazníkovi je zaslána faktura, IBAN KOD a SWIFT KOD a po poukázání částky na náš účet je zboží odesláno. 

 

ZÁKAZNÍK PLATÍ DOPRAVU NA SLOVENSKO VŽDY!!! NEPLATÍ ZDE DOPRAVA ZDARMA. ZÁKAZNÍK PLATÍ JAKÉKOLI POPLATKY SPOJENÉ S DOPRAVOU ČI S BANKOVNÍM PŘEVODEM (TEDY I BANKOVNÍ POPLATKY)!!! TYTO POPLATKY JSOU MU ÚČTOVÁNY AUTOMATICKY.

NÁLEŽITOSTI K DODÁVCE ZBOŽÍ DO ČR A SK:

Součástí dodávky je faktura, dodací/záruční list, pokud to vyžaduje povaha věci. ZÁRUČNÍ LISTY NEJSOU Z DŮVODU 14-TI DENNÍ MOŽNOSTI VRÁCENÍ ZASÍLANÉHO ZBOŽÍ ZPĚT PRODEJCI VYPLŇOVÁNY. ZÁRUČNÍ LISTY ZAŠLETE PO OBDRŽENÍ ZBOŽÍ ZPĚT A MY VÁM JE VRÁTÍME POTVRZENÉ.

Dopravce se zavazuje doručit zboží k domu kupujícího. Kupující je povinen si zboží při převzetí prohlédnout. Zjistí-li kupující při převzetí zboží od dopravce nesrovnalosti, např. obal je viditelně poškozen, zkontroluje kupující společně s dopravcem zásilku a v případě poškození zboží provedou ihned zápis o poškození zásilky (kopii musí dostat kupující). O poškození zásilky bude kupující okamžitě informovat dodavatele pro zjednání nápravy. Je nutné, aby si kupující zboží řádně převzal od dopravce a veškeré nesrovnalosti, ba i pouhé řádné prohlédnutí zásilky, ihned s přepravcem sepsal. Přepravu je možné reklamovat do 24 hodin. Na pozdější reklamace ohledně přepravy není brán zřetel.

Dodací doba

Dodací doba závisí na dodací lhůtě zboží či zda máme zboží skladem. U zboží, které máme skladem, je možno hned v den objednávky, nejpozději druhý den, odeslat zboží přepravní službou nebo hned týž den osobně vyzvednout. U zboží s delší dodací lhůtou je zákazník informován, kdy zboží může být u nás na prodejně a následně odesláno, nebo kdy si jej může vyzvednout.

DODÁNÍ ŠPATNÉHO NEBO POŠKOZENÉHO ZBOŽÍ

Při dodání špatného nebo poškozeného zboží nám zákazník zboží zašle zpět na prodejnu a po obdržení vadného zboží naší firmou mu je obratem zasláno správné. Zasílané zboží je však u nás na prodejně pečlivě kontrolováno (kompletnost a poškozenost), a tak by nemělo k těmto problémům docházet.

Zaviní-li zákazník dodání špatného zboží tím, že se splete v objednávce či zboží, pak hradí veškeré náklady spojené s výměnou. U atypického zboží (zboží na objednávku, zboží upravené pro zákazníky, jiná než bílá barva) není možnost výměny ani vrácení zboží!!! Toto zboží je vyráběno na přání zákazníka a není běžně v dodavatelských skladech a tudíž není možné, aby se zboží vrátilo, neboť je atypické a tímto dále většinou neprodejné. Tato skutečnost je zákazníkovi sdělena emailem a zákazník potvrzením tohoto emailu se k danému zavazuje a tím se zbavuje práva na vrácení zboží z důvodů, které nesouvisí s používáním zboží (zjevné či skryté vady, které znemožňují používání výrobku) či kvalitou zboží.

Upozorňujeme, že informace na webových stránkách obchodu jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné, obrazové a technické nepřesnosti či typografické chyby. Mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Můžeme také kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na těchto stránkách a negarantujeme věcnou správnost jejich obsahu.

Doporučujeme kontrolovat značku, typ, popis a obrázek zboží s katalogem či oficiálními webovými stránkami dodavatele či výrobce!!!

Neneseme vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné náslené škody, způsobené použitím informací z našich nebo odkazovaných webových stránek a nebo nefunkčností nebo nedostupností některých služeb.

 

V Praze dne 30. 12. 2013

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŮVODNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ A ÚČINNÉ DO 31. 12. 2013

NÁKUPNÍ ŘÁD – OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obecná ustanovení

Na základě závazné objednávky uzavřené mezi KUPUJÍCÍM a společností INPO CZ s. r. o. (dále jen prodávající) se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží, které je předmětem objednávky, pokud v závazné objednávce není uveden osobní odběr a kupující se mimo jiné zavazuje dodržovat tyto obchodní podmínky, se kterými odesláním objednávky závazně souhlasí. Zaplacením zboží prodávající převádí vlastnická a užívací práva k tomuto zboží na kupujícího. Kupující se zároveň zavazuje splatit celou kupní cenu způsobem uvedeným v závazné objednávce.

Kupující přebírá zboží způsobem uvedeným v závazné objednávce. Kupující svým podpisem stvrzuje převzetí zboží od dopravce, nebo při osobním odběru. Veškeré informace týkající se objednávky je možno získat především e-mailem, popřípadě telefonicky. Kontakty jsou uvedeny na internetových stránkách prodejce v sekci KONTAKT.

Objednávka:

Zboží lze u dodavatele objednat pouze vyplněním elektronického formuláře internetového obchodu, a to nepřetržitě 24 hodin denně. Před odesláním objednávky doporučujeme kupujícímu pečlivě zkontrolovat jednotlivé položky. Předejdete tak případným pozdějším nedorozuměním. Po odeslání objednávky Vám bude odesláno e-mailem její potvrzení. V případě, že v tomto potvrzení naleznete jakékoliv nesrovnalosti, okamžitě nás kontaktujte.

Zrušení objednávky ze strany kupujícího:

Odesláním závazné objednávky kupujícím a jejím potvrzením ze strany prodávajícího vzniká závazná kupní smlouva.

Zrušit objednávku lze pouze výjimečně, a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o zrušení objednávky je třeba sdělit včas e-mailem nebo telefonicky. Prodávající vždy sdělí podmínky zrušení.

Pokud zákazník NEODEBERE objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese kupující ke své tíži veškeré vzniklé náklady s tímto obchodním případem (logistické, bankovní, přepravní, apod...)

Zaplacené zboží se stává majetkem prodávajícího při jeho neodebrání kupujícím nebo nemožnosti doručení (zavinění ze strany kupujícího), a to do tří měsíců od data první výzvy.

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • zboží je dlouhodobě nedostupné
 • změnila se cena zboží
 • při zjištění typografické chyby u zboží (popis, fotografie, atd...)

V případě, že tato situace nastane, budeme Vás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

Pokud jste již za zboží zaplatili, budou vám po provedení storna peníze převedeny zpět na Váš účet v nejkratším možném termínu. V případě, že dojde pouze ke změně objednávky a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek, bude-li zaplacená částka nižší, rozdíl převedeme na Vás účet.

Cena zboží:

Základní sazba DPH činí 21%.

Naše společnost si vyhrazuje právo změny cen. Zvýší-li se cena objednávky, má kupující právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad. Na tuto skutečnost bude kupující předem upozorněn.

Způsob platby:

 • v hotovosti - platba se uskuteční v prodejně při odebrání zboží
 • v hotovosti - při převzetí zásilky od dopravce
 • platební kartou - v prodejně, při platbě kartou účtujeme 3 % přirážku
 • bankovním převodem - na základě zálohové faktury, popř. celé částky, kterou po provedení objednávky zašleme na Váš kontaktní e-mail nebo faxem či poštou. Tuto fakturu nám uhradíte na náš účet. Zboží nebude dodáno dříve, než bude platba připsána na náš účet. V případě neodebrání zboží, nebude záloha vrácena.

Prodávající si vyhrazuje právo u objednávky s vyšší cenou (obvykle nad 10 000,- Kč), nebo pokud objednávka obsahuje specifické zboží, požadovat částečnou zálohovou platbu, nebo platbu celé objednávky předem.

Převzetí zboží a cena dopravy:

Jakmile bude zboží připraveno k odběru, uvědomíme Vás e-mailem, přes sms nebo telefonicky.

Osobní odběr v místě provozovny: 0,- Kč

 • osobní odběr je možný na adrese: INPO CZ s. r. o., Plkovská 148, Praha 9 - Horní Počernice
 • otevírací doba: Pondělí - Pátek - 07:00 - 18:00, Sobota - 08:00 - 12:00, Neděle - zavřeno
 • pro vydání zboží je potřeba mít s sebou občanský průkaz, číslo objednávky a peněžní hotovost k zaplacení zboží, nebyla-li úhrada provedena předem

- Doprava službou PPL - bez dobírky 200,- Kč; s dobírkou 250,-Kč (do 10 kg), nad 10 kg - bez dobírky 300,- Kč, s dobírkou 350,- Kč.

- Doprava službou TOPTRANS - záleží na km a váze zboží. Sazebník možno k nahlédnutí na www.toptrans.cz.

- Doprava Českou poštou po ČR - záleží na váze zboží (cena se pohybuje od cca 149,- do 359,-) .

- Doprava Českou poštou po SR - záleží na váze zboží (cena se pohybuje od 249,- do 459)

Součástí dodávky je faktura, dodací/záruční list, pokud to vyžaduje povaha věci.

Dopravce se zavazuje doručit zboží k domu kupujícího. Kupující je povinen si zboží při převzetí prohlédnout. Zjistí-li kupující při převzetí zboží od dopravce nesrovnalosti, např. obal je viditelně poškozen, zkontroluje kupující společně s dopravcem zásilku a v případě poškození zboží provedou ihned zápis o poškození zásilky (kopii musí dostat kupující). V případě poškození zboží již nebude uznána. O poškození zásilky bude kupující okamžitě informovat dodavatele pro zjednání nápravy.

Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od převzetí zboží.

Podmínky pro vrácení zboží:

Kupující, nakupuje-li jako soukromá osoba, má v souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. možnost odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Toto ustanovení se týká zaslaného zboží a netýká se zboží, které bylo převzato osobním odběrem v naší provozovně. Rovněž se toto ustanovení netýká případu, kdy zboží je nutné vyrobit, nebo se na něj vztahuje jiná než běžná dodací lhůta. Jinou než běžnou dodací lhůtou je myšleno, že zboží je nutné objednat přímo u výrobce a nebývá běžně skladem.

Pokud se tak rozhodnete, kontaktujte nás, prosím, písemně s žádostí o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla faktury/daňového dokladu, dodacího listu, data nákupu a číslem Vašeho účtu. Zákazníkovi bude vrácena pouze částka za zboží, náklady na přepravu, NIKOLI však manipulační poplatek za vrácení zboží a jiné náklady spojené s vyřizováním objednávky. Objedná-li zákazník jiné zboží a bude-li požadovat výměnu, bude hradit veškeré náklady spojené s přepravou, které prodejci vzniknou.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Podmínky vrácení zboží:

 • zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů
 • zboží ani obal nesmějí být jakkoliv poškozeny
 • zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání
 • v záručním listě nesmí být vyplněno datum prodeje zboží (datum převzetí)

V případě, že bude zboží jevit známky opotřebení nebo používání, jsme oprávněni toto opotřebení či poškození odečíst z kupní ceny zboží, která se zasílá zákazníkovi zpět.

Co se týče zasílání zboží, pak apelujeme na to, aby zboží bylo řádně zabalené vzhledem ke své povaze, aby nedošlo během přepravy k jeho poškození, či ztrátě. Jakkoli poškozené zboží nebo nevhodně zabalené zboží NEPŘEBÍRÁME a zboží se vrací zpět k zákazníkovi!

NEZASÍLEJTE ZPĚT ZBOŽÍ DOBÍRKOU!!!!

Místem pro uplatnění vrácení zboží je adresa: INPO CZ s. r. o., Plkovská 148, Praha - 9 Horní Počernice. Po fyzickém obdržení a kontrole zboží je vystaven kupujícímu dobropis.

Berte prosím na vědomí, že lhůta na vrácení zboží v žádném případě neznamená lhůtu na čtrnáctidenní testování zboží, čímž by jistě nebyly splněny podmínky pro vrácení zboží, ale na to, aby měl zákazník čas v klidu zásilku odeslat zpět, pokud to nemůže udělat ihned po převzetí.

Odstoupení od smlouvy se nevztahuje na případy:

 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 • na dodávku zboží upraveného dle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání (zejména atypy - jak barevné, tak velikostní). Odstoupení od smlouvy se dále nevztahuje na zboží, které má jinou než klasickou bílou barvu, čili zboží jiné než bílé barvy nelze vrátit!!! Dále je nemožné odstoupit od smlouvy u objednávky na zboží, které je na objednávku, tzn. zboží, které není běžně skladem, je nutné ho vyrobit nebo objednat přímo u výrobce.

Rozhodnete-li se odstoupit od smlouvy, neprodleně nás kontaktujte, a to písemně. Uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu. Pokud jste zboží již obdržel, zašlete ho zpět na  naši adresu za podmínek výše uvedených. Zboží posílejte doporučeně a pojištěné. Neručíme za případnou ztrátu či poškození zboží.

 

Vrácení zboží mimo 14-ti denní zákonnou lhůtu - Z důvodu účtování si manipulačních storno poplatků dodavateli jsme nuceni při vrácení zboží zákazníkem účtovat storno poplatek ve výši 23%. Zboží musí být nepoškozené a v původním obalu. Vrátit ho lze do 8 týdnů od dodání zboží k nám. Vracet nelze - sprchové zástěny, vanové zástěny, ocelové vany a zboží na objednávku.  

Odpovědnost za obsah webu:

Upozorňujeme, že informace na webových stránkách obchodu jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné, obrazové a technické nepřesnosti či typografické chyby. Mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Můžeme také kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na těchto stránkách a negarantujeme věcnou správnost jejich obsahu.

Doporučujeme kontrolovat značku, typ, popis a obrázek zboží s katalogem či oficiálními webovými stránkami dodavatele či výrobce.

Neneseme vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z našich nebo odkazovaných webových stránek a nebo nefunkčností nebo nedostupností některých služeb.

Neposkytujeme žádné garance a záruku kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na webových stránkách obchodu.

Informace uvedené na webových stránkách nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od dodavatele v písemné podobě.

Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

Informace o kvalitě zboží

Rádi bychom upozornili zákazníky, že zboží, které si u nás zákazníci objednají, je po dodání pečlivě kontrolováno co se týče kompletnosti i kvality. Kvalita zboží odpovídá ceně výrobku. 

Je tedy možné, že u výrobků za nízké ceny je možné nalézt drobné kosmetické vady. 

Např. u keramiky - nerovnost povrchu, u vodovodních baterií a koupelnových doplňků - drobné vrypy pod chromem vzniklé už při výrobě, apod.


Je třeba si tuto skutečnost uvědomit při objednávání takového zboží, neboť při případné reklamaci týkajících se drobných vad, které ovšem výrobce bere jako standardní kvalitu, nebude na tyto kosmetické vady brán zřetel a reklamace tedy nebude uznána. 

Je možné se samozřejmě na nás předem obrátit s dotazem, zda je u výrobku, který si hodláte objednat, pravděpodobnost takovéto kvality. Většinou se toto týká zboží do cca 2 000,- Kč (baterie, keramika apod.) 

Děkujeme za pochopení!  

Závěrečné ustanovení:

Nákupní řád nabývá účinnosti dne 1. 5. 2006. Dodavatel si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 

1.       Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu a.skalska@inpo.cz.

2.       Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

3.       Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

4.       U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře,dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

5.       Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

6.       Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

7.       Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

8.       V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

Převzetí zboží a cena dopravy

Jakmile bude zboží připraveno k odběru, uvědomíme Vás e-mailem nebo telefonicky.

Pokud je u zboží informace do 24 hodin a objednávka se provede do 10,00 hod., naskladnění zboží je možné následující pracovní den. Pokud se objednávka provede po 10,00 hod., další závoz proběhne do 2 dnů (např. objednávka bude přijata ve 13,00 hod. v pondělí = naskladnění zboží proběhne ve středu během dne).

Po přijetí objednávky naším pracovníkem e-shopu je dostupnost ověřena přímo u dodavatele a zákazníkovi je obratem potvrzena. 

Upozorňujeme, že v případě dodavatelů SAPHO, HOPA a Novaservis jsou dostupnost a ceny několikrát denně aktualizovány přímo ze zdrojů dodavatelů. Může se stát, že po obdržení objednávky pracovníkem e-shopu, již nemusí být aktuální. Z tohoto důvodu dostupnost a cenu ověřujeme a zpětně ihned potvzrujeme. Tuto skutečnost samozřejmě potvrzujeme i u ostatních výrobců a dodavatelů, u kterých není možnost aktualizace dostupnosti, neboť mohou mít výpadky u běžně skladových položek.  

 

OBKLADY A DLAŽBU NEZASÍLÁME NA DOBÍRKU. MOŽNÝ POUZE OSOBNÍ ODBĚR!!!

Cena dopravy je zákazníkovi vždy zaslána emailem po obdržení objednávky. 

MOŽNOSTI ODBĚRU ZBOŽÍ:

1. Osobní odběr

Osobní odběr v naší kamenné prodejně (INPO CZ s. r. o., Plkovská 148, Praha-Horní Počernice, 193 00)

 • platba hotově
 • platba platební kartou (u platby platební kartou je možné platit od 150,- Kč)

1.1. Osobní odběr v SAPHO-LÍBEZNICE - tento odběr je možný pouze, pokud veškeré zboží, které objednáváte, je od tohoto dodavatele sídlícího v Líbeznicích. Pokud se v objednávce objeví zboží od jiného výrobce (dodavatele), pak je možný osobní odběr pouze v naší kamenné prodejně v Horních Počernicích. Tento odběr je tedy možný pouze u těchto výrobců - SAPHO, AQUALINE, GELCO A POLYSAN. 

U tohoto osobního odběru v SAPHO Líbeznice je nutná platba bankovním převodem. Po objednání zboží Vám bude zaslána faktura k proplacení. Po poukázání částky na našem účtu budete vyzvání, aby jste si zboží v tomto místě odebrali. Zboží bude pro Vás připravené ve výdejním skladu. Veškeré instrukce k tomuto osobnímu odběru zasíláme emailem. 
Dále je možné provést platbu osobně hotově u nás na prodejně a poté je rovněž možný osobní odběr v SAPHO v Líbeznicích.  

Výdejní sklad je v provozu:

PO - ČT - 8,00 - 16,15

Pátek - 8,00-13,00

Sobota a Neděle - NELZE!!! 

2. Česká pošta

 

Nezasíláme KERAMIKU, SKLO, ZRCADLA, GALERKY, SPRCHOVÉ KOUTY, VANY, VANIČKY, GEBERIT, NÁBYTEK!!!

Ceny pro ČR vč. dobírky:

0-5 kg ................ 159,- ........... bez dobírky 139,- Kč

5-10 kg ................ 189,- .......... bez dobírky 159,- Kč

10-15 kg................ 219,- .......... bez dobírky 189,- Kč

 

 

Zboží zasílané na Slovensko:

 - do 5ti kg 350,- Kč vč. DPH

Záleží nejen na váze, ale také na rozměrech balíků.

 

3. PPL


Zásilky do 30 kg, u kterých nehrozí poškození (zboží z pevného materiálu, bez skleněných výplní apod.). TOUTO SLUŽBOU NEZASÍLÁME: VANY, SPRCHOVÉ SKLENĚNÉ KOUTY, KERAMICKÉ VANIČKY A VANIČKY Z LITÉHO MRAMORU, KERAMIKU (WC, UMYVADLA), KOUPELNOVÝ NÁBYTEK, BOJLERY APOD...

CENY PPL vč. dobírky:

0-5 kg ................ 139,- ......... bez dobírky 99,- Kč

5-10 kg ............... 149,- ......... bez dobírky 119,- Kč

10-15 kg ............. 179,- ......... bez dobírky 149,- Kč

15-25 kg ............. 219,- ......... bez dobírky 189,- Kč

25-30 kg ............. 339,- ......... bez dobírky 309,- Kč

 

 

4. Přepravní služba TOPTRANS

Větší zásilky (nad 30 kg) a křehčí zásilky (sprchové kouty, vany, keramika, koupelnový nábytek, apod...) - přepravní služba TOPTRANS - zde cena závisí na váze zboží a také na km (PRAHA Horní Počernice - zákazník). Za dobírku se připlácí Kč 50,-.

CENA DLE VÁHY:

0-15 kg .................. 349,- Kč ............ bez dobírky 290,- Kč

15-30kg .................. 449,- Kč ............ bez dobírky 390,- Kč

30-50 kg ................. 549,- Kč ............ bez dobírky 490,- Kč

50-75 kg ................. 849,- Kč ............ bez dobírky 790,- Kč

75-1000 kg ................. Individuální výpočet. 

 Zaslání na Slovensko je vždy zpoplatněno individuálním výpočtem. 

ŽÁDÁME ZÁKAZNÍKY, ABY PŘI PŘEVZETÍ ZÁSILKY OTEVŘELI A PEČLIVĚ ZKONTROLOVALI CELOU ZÁSILKU (I POKUD NEJEVÍ ZNÁMKY POŠKOZENÉHO OBALU) PŘED ŘIDIČEM A PŘÍPADNĚ PŘI POŠKOZENÍ S NÍM IHNED SEPSALI ZÁPIS O ŠKODĚ A ZÁSILKU NEPŘEBÍRALI.  NA POZDĚJŠÍ REKLAMACE POŠKOZENÍ ZÁSILKY NEBUDE BRÁN ZŘETEL. 

 

Výše uvedené ceny jsou orientační. Může se stát, že v závislosti na povaze celé zásilky, bude potřeba vypočítat zákazníkovi individuální cenu dopravného. Zákazník je na toto vždy předem upozorněn. Bez potvrzení změny dopravného není objednávka závazná. Pro potvrzení zákazníka telefonicky kontaktujeme, nebo mu je zaslán email pro zpětné potvrzení. 

5. Objednávky nad 10 000,-

U objednávky nad 10 000,- je doprava zdarma, nutno platit bankovním převodem. Doprava ZDARMA se nevztahuje na všechny výrobky z nabídky. Vyjmuty z této akce jsou především bojlery, kotle a sestavy a výrobky s individuální váhou nad 75 kg, dále jsou vyňaty z této nabídky všechny výrobky RAVAK, zboží v AKCI a zasílání na SlovenskoZásilka překračující celkovou váhu 75 kg je rovněž vyňata z dopravy ZDARMA.  Zákazník na toto bude upozorněn. Doprava ZDARMA se vztahuje pouze na dopravu kompletní zásilky. Dosílky již zdarma nejsou. Pokud si zákazník objedná zboží, které se bude posílat ve dvou zavážkách, tedy ve 2 termínech, pak se doprava ZDARMA vztahuje pouze na 1 zavážku zboží. Jakékoli dosílání zboží později je již hrazené zákazníkem. 

Cenu dopravného, která závisí na váze zásilky a vzdálenosti mezi nakládkou a vykládkou zásilky, naceňujeme dle platných ceníků přepravních společností. Teprve po obdržení písemného potvrzení částky za dopravu od zákazníka je objednávka brána jako závazná a začíná běžet dodací lhůta.

PLATBA ZBOŽÍ:

1. V hotovosti při osobním odběru, platební kartou při osobním odběru od 150,- Kč. 

2. Dobírkou při zaslání přepravní společností PPL, ČESKÁ POŠTA, TOPTRANS.

Při platbě na dobírku u dopravy na SLOVENSKO je částka vybírána přepravní společností od zákazníka v EUR a nám je poté převedena na CZK. Není proto třeba, aby zákazník měl u sebe CZK.

3. Bankovním převodem

Platba bankovním převodem dle zaslané faktury. Zboží je dodáno po připsání částky na náš účet. Číslo našeho účtu je 169093281/0600 GE MONEY BANK a jako variabilní symbol se uvádí číslo objednávky nebo číslo faktury, která je zákazníkovi zaslána. Při platbě bankovním převodem ze Slovenska je zákazníkovi zaslán IBAN KOD CZ2406000000000169093281 a SWIFT KOD je AGBACZPP.

 

4. Platební kartou při dobírce

 

ZASLÁNÍ ZBOŽÍ DO ZAHRANIČÍ A JEHO PLATBA:

Naše firma dodává i na SLOVENSKO. V tomto případě lze zboží zaslat na dobírku nebo zboží uhradit bankovním převodem a poté následuje dodání zboží. Doprava je vždy účtována individuálně. Neplatí zde doprava ZDARMA!!!

Zaslání zboží na dobírku

Zboží zasíláme přepravní společností PPL, TOPTRANS a Česká pošta. V případě PPL se cena dopravy odvíjí podle sazebníku PPL, který naleznete na www.ppl.cz. U přepravní společnosti Toptrans se cena dopravy odvíjí podle sazebníku ČR + 50% z ceny dopravy v ČR navíc - www.toptrans.cz. V případě České pošty se cena odvíjí podle sazebníku České pošty - www.cpost.cz.

 

Dodání zboží na Slovensko:

 • PPL - 2 pracovní dny Slovensko
 • Česká pošta - 3 pracovní dny Slovensko
 • TOPTRANS - 1 pracovní den od odeslání zboží

Zákazníkovi je zaslána faktura, IBAN KOD a SWIFT KOD a po poukázání částky na náš účet je zboží odesláno. 

 

ZÁKAZNÍK PLATÍ DOPRAVU NA SLOVENSKO VŽDY!!! NEPLATÍ ZDE DOPRAVA ZDARMA. ZÁKAZNÍK PLATÍ JAKÉKOLI POPLATKY SPOJENÉ S DOPRAVOU ČI S BANKOVNÍM PŘEVODEM (TEDY I BANKOVNÍ POPLATKY)!!! TYTO POPLATKY JSOU MU ÚČTOVÁNY AUTOMATICKY.

NÁLEŽITOSTI K DODÁVCE ZBOŽÍ DO ČR A SK:

Součástí dodávky je faktura, dodací/záruční list, pokud to vyžaduje povaha věci. ZÁRUČNÍ LISTY NEJSOU Z DŮVODU 14-TI DENNÍ MOŽNOSTI VRÁCENÍ ZASÍLANÉHO ZBOŽÍ ZPĚT PRODEJCI VYPLŇOVÁNY. ZÁRUČNÍ LISTY ZAŠLETE PO OBDRŽENÍ ZBOŽÍ ZPĚT A MY VÁM JE VRÁTÍME POTVRZENÉ.

Dopravce se zavazuje doručit zboží k domu kupujícího. Kupující je povinen si zboží při převzetí prohlédnout. Zjistí-li kupující při převzetí zboží od dopravce nesrovnalosti, např. obal je viditelně poškozen, zkontroluje kupující společně s dopravcem zásilku a v případě poškození zboží provedou ihned zápis o poškození zásilky (kopii musí dostat kupující). O poškození zásilky bude kupující okamžitě informovat dodavatele pro zjednání nápravy. Je nutné, aby si kupující zboží řádně převzal od dopravce a veškeré nesrovnalosti, ba i pouhé řádné prohlédnutí zásilky, ihned s přepravcem sepsal. Přepravu je možné reklamovat do 24 hodin. Na pozdější reklamace ohledně přepravy není brán zřetel.

Dodací doba

Dodací doba závisí na dodací lhůtě zboží či zda máme zboží skladem. U zboží, které máme skladem, je možno hned v den objednávky, nejpozději druhý den, odeslat zboží přepravní službou nebo hned týž den osobně vyzvednout. U zboží s delší dodací lhůtou je zákazník informován, kdy zboží může být u nás na prodejně a následně odesláno, nebo kdy si jej může vyzvednout.

DODÁNÍ ŠPATNÉHO NEBO POŠKOZENÉHO ZBOŽÍ

Při dodání špatného nebo poškozeného zboží nám zákazník zboží zašle zpět na prodejnu a po obdržení vadného zboží naší firmou mu je obratem zasláno správné. Zasílané zboží je však u nás na prodejně pečlivě kontrolováno (kompletnost a poškozenost), a tak by nemělo k těmto problémům docházet.

Zaviní-li zákazník dodání špatného zboží tím, že se splete v objednávce či zboží, pak hradí veškeré náklady spojené s výměnou. U atypického zboží (zboží na objednávku, zboží upravené pro zákazníky, jiná než bílá barva) není možnost výměny ani vrácení zboží!!! Toto zboží je vyráběno na přání zákazníka a není běžně v dodavatelských skladech a tudíž není možné, aby se zboží vrátilo, neboť je atypické a tímto dále většinou neprodejné. Tato skutečnost je zákazníkovi sdělena emailem a zákazník potvrzením tohoto emailu se k danému zavazuje a tím se zbavuje práva na vrácení zboží z důvodů, které nesouvisí s používáním zboží (zjevné či skryté vady, které znemožňují používání výrobku) či kvalitou zboží.

Upozorňujeme, že informace na webových stránkách obchodu jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné, obrazové a technické nepřesnosti či typografické chyby. Mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Můžeme také kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na těchto stránkách a negarantujeme věcnou správnost jejich obsahu.

Doporučujeme kontrolovat značku, typ, popis a obrázek zboží s katalogem či oficiálními webovými stránkami dodavatele či výrobce!!!

Prohlášení o ochraně osobních údajů


Společnost INPO CZ s. r. o. , provozovatel internetového obchodu, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení

 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav

Provozovatel je oprávněn předávat osobní údaje zákazníků v rozhsahu em-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupme v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen. 

Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/.

Provozovatel je oprávněn předávat osobní údaje zákazníků v rozhsahu em-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupme v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen. 

Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/.

Provozovatel je oprávněn předávat osobní údaje zákazníků v rozhsahu em-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupme v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen. 

Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/.


 
 
Akční nabídka

Platební brána GoPay

Platební brána

Na e-shopu akceptujeme platební metody za pomocí zabezpečené platební brány GoPay.

Tento web využívá k analýzám a provozu tzv. cookies, používáním tohoto e-shopu vyjadřujete s používáním cookies svůj souhlas.

Souhlasím