281 021 080
Menu

Košík

Košík K pokladně

Přihlásit

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 1. Tento reklamační řád byl zpracován dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").
 2. Prodávající je obchodní společnost INPO CZ s.r.o., s provozovnou Plkovská 148, Praha 9 – Horní Počernice a sídlem společnosti Husova 1637, 250 01 Brandýs nad Labem, IČO 27175022, DIČ CZ27175022, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102015.
 3. Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

Záruční podmínky

 1. V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.
 2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, a to v délce 24 měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Jedná-li se o kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží počíná běžet nová záruční doba.
 3. Záruční doba počíná běžet převzetím zboží kupujícím.
 4. Záruka zaniká v následujících případech:
 • Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace.
 • Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.
 • Nevhodným používáním zboží.
 • Nedodržením pokynů stanovených výrobcem či dodavatelem.
 • Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží. U zboží, u kterého je nutná odborná instalace proškolenou osobou nebo firmou, je kupující povinen tuto odbornou instalaci zajistit. Neučiní-li tak, nebude mu záruku uznána a tím ani reklamace.
 • Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení dodavatele.
 • Zboží bylo poškozeno živly.

Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Vyřízení reklamace

 1. Místem uplatnění reklamace je autorizované servisní středisko výrobce (většinou uvedené na záručním listě), nebo provozovna prodávajícího.
 2. Pokud u zboží není záruční list výrobce, ale pouze záruční list vystavený naší firmou, je místem uplatnění reklamace vždy provozovna firmy INPO CZ s.r.o., Plkovská 148, Praha – Horní Počernice.
 3. Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a označí zásilku příslušnými symboly.
 4. Pracovníci servisního střediska nebo naší provozovny po řádném vyřízení reklamace vyzvou kupujícího k převzetí opraveného zboží.
 5. Vždy je třeba písemného vyhotovení protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.
 6. Pokud byla reklamace neoprávněná (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), servisní středisko nebo prodávající naúčtuje kupujícímu veškeré vzniklé náklady na lokalizaci, logistiku, dohledání potřebných údajů, testování apod. Kupující je povinen tyto náklady uhradit neprodleně, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od ukončení reklamačního řízení. Bez úhrady vzniklých nákladů nebude zboží, které je předmětem reklamace, vydáno kupujícímu.
 7. Reklamovat zboží nelze z důvodu nepřesných údajů a fotografií uvedených na internetových stránkách obchodu prodávajícího (viz nákupní řád – odpovědnost za obsah webu).
 8. V případě výměny zboží na základě reklamace hradí kupující výdaje za dopravu do provozovny firmy prodávajícího a prodávající hradí výdaje na dopravu kupujícímu.
 9. V případě zjištění neodstranitelné vady bude zboží vyměněno. K tomuto úkonu je třeba vždy písemné doporučení a posouzení autorizovaného technika.
 10. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyžádat doplnění podkladů pro kupujícího v co nejkratší možné době.

Informace o kvalitě zboží

Rádi bychom upozornili zákazníky, že zboží, které si u nás zákazníci objednají, je po dodání pečlivě kontrolováno, co se týče kompletnosti i kvality. Kvalita zboží odpovídá ceně výrobku. 

Je tedy možné, že u výrobků za nízké ceny je možné nalézt drobné kosmetické vady. 

Např. u keramiky - nerovnost povrchu, u vodovodních baterií a koupelnových doplňků - drobné vrypy pod chromem vzniklé už při výrobě, apod.


Je třeba si tuto skutečnost uvědomit při objednávání takového zboží, neboť při případné reklamaci týkajících se drobných vad, které ovšem výrobce bere jako standardní kvalitu, nebude na tyto kosmetické vady brán zřetel a reklamace tedy nebude uznána. 

Je možné se samozřejmě na nás předem obrátit s dotazem, zda je u výrobku, který si hodláte objednat, pravděpodobnost takovéto kvality. Většinou se toto týká zboží do cca 2 000,- Kč (baterie, keramika apod.) 

Děkujeme za pochopení!  

 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ V ZÁKONNÉ LHŮTĚ 14-TI DNŮ

 • Nárok na vrácení zboží v zákonné lhůtě 14ti dnů nemá kupující, který zboží nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na daňovém dokladu).
 • Zboží, u kterého kupující uplatňuje svůj nárok na vrácení v zákonné lhůtě 14-ti dnů, můžete vrátit na naší kamenné prodejně INPO CZ, ul. Plkovská 148, Praha 9 – Horní Počernice, 193 00.
 • Dále své právo můžete uplatnit také písemně, tedy odstoupením od smlouvy a zasláním zboží na adresu naší kamenné prodejny.
 • Vrácené zboží je nutno řádně zabalit, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě k nám. Poškozené zboží nebo obal nebude převzat a zboží se vrátí zpět kupujícímu.
 • Zboží by mělo být uvedeno do původního stavu, abyste tak předešli možnému snížení vrácené částky, a to o náklady, které by bylo nutné vynaložit na uvedení zboží do původního stavu. Je-li zboží používáno, prodávající má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
 • Peníze za zboží Vám budou vráceny na bankovní účet co nejdříve, nejpozději však do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy. Podmínkou pro vrácení peněz na bankovní účet je rovněž doručení vráceného zboží zpět prodávajícímu, případně po prokázání, že zboží nám bylo již odesláno. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.
 • Ke zboží je nutno přiložit odstoupení od kupní smlouvy.
 • Náklady prodávajícího na uvedení zboží do původního stavu jsou vždy posuzovány individuálně a jsou započteny a naúčtovány s částkou za vrácené zboží!
 • 14ti denní lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy  počíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží kupujícím a běží 14 kalendářních dní, nikoli pracovních.
 • Společně se zbožím, prosíme, zašlete rovněž doklad o koupi zboží a Odstoupení od kupní smlouvy.

 

KDE ZBOŽÍ REKLAMOVAT

Pokud shledáte vadu na zboží, kontaktujte, prosím, nejprve autorizovaný servis, který naleznete v záručním listě. Nemá-li výrobce autorizovaný servis, obraťte se na nás, a to buď emailem nebo telefonicky, případně osobně.

Pokud bude nutné zahájit reklamační řízení, je nutné mít k dispozici doklad prokazující koupi zboží, popis závady a Vaše kontaktní údaje.

Lhůta pro vyřízení reklamace je v případě kupujícího, který nakupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, 30ti denní. V případě kupujícího, který nakupuje v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, pak se reklamaci budeme snažit vyřídit v co nejkratším možném termínu.

O průběhu vyřizování reklamace je kupující průběžně informován.

Náklady spojené s dopravou zboží do servisu a zpět ze servisu vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

 • Kupující bude s naší společností předem dohodnut, že zboží dopraví do nejbližšího autorizovaného servisu na vlastní náklady,
 • reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.),
 • písemně nám bude zaslána žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží,
 • náklady je nutné doložit (kopie účtenky za poštovné, přepravní list apod.)
 • Proplatit lze pouze náklady přiměřené vzhledem k povaze zásilky (tzn. poštovné, nikoli náklady za taxi apod.).

 

ZÁRUČNÍ LIST

 • Spolu se zbožím vám bude doručen i nevyplněný záruční list (pokud není přiložen, slouží jako záruční list faktura, která je součástí zboží).
 • Budete-li potřebovat, záruční list Vám kdykoli potvrdíme a to buď při osobní návštěvě naší prodejny, nebo pokud ho zašlete poštou společně  s číslem objednávky nebo kopií daňového dokladu na naši adresu – INPO CZ s. r. o., Plkovská 148, 193 00 Praha 9. Potvrzený záruční list zašleme obratem zpět na Vaši uvedenou adresu v objednávce.

Záruční listy nepotvrzujeme rovnou, neboť jako záruční list slouží vždy daňový doklad.

 

POŠKOZENÁ ZÁSILKA

Při převzetí dbejte na to, abyste přijali zásilku bez viditelného vnějšího poškození. Pokud zásilka jeví známky poškození, nepřebírejte ji a vraťte ji zpět přepravci! Případně ihned s přepravcem sepište zápis o škodě.

 

U PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTI TOPTRANS ZKONTROLUJTE, PROSÍM, OBSAH ZÁSILKY PŘED ŘIDIČEM. NA POZDĚJŠÍ REKLAMACE POŠKOZENÍ ČI NEÚPLNOST ZÁSILKY NEBUDE BRÁN ZŘETEL!!! 


U OSTATNÍCH PŘEPRAVNÍCH SPOLEČNOSTÍ - Pokud zjevné poškození neshledáte, zásilku po převzetí, ihned otevřete a překontrolujte obsah. V případě, že obsah zásilky jeví poškození vzniklé přepravou bez porušení obalu, ihned o tom informujte přepravní společnost do 24 hodin od převzetí zásilky  přepravce, případně naši společnost, a to:

-          ČESKÁ POŠTA – na kterékoli pobočce České pošty

-          PPL – na telefonním čísle 840 775 775

-          DPD – na telefonním čísle 841 700 700

-          TOPTRANS – na telefonním čísle 267 101 602.

-          Naše prodejna – 281 924 221.

Pokud zjistíte poškození při přepravě ve lhůtě delší než 24 hodin od převzetí zásilky, nebude na tuto reklamaci brán zřetel.

 

NEKOMPLETNÍ ZÁSILKA, DODÁNÍ JINÉHO ZBOŽÍ

Pokud shledáte zásilku nekompletní, případně že Vám bylo dodáno jiné než objednané zboží, ihned o tom uvědomte naši společnost, a to buď telefonicky 281 924 221,  nebo e-mailem a.skalska@inpo.cz.

  

 

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. 1. 2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

Informace o kvalitě zboží

Rádi bychom upozornili zákazníky, že zboží, které si u nás zákazníci objednají, je po dodání pečlivě kontrolováno co se týče kompletnosti i kvality. Kvalita zboží odpovídá ceně výrobku. 

Je tedy možné, že u výrobků za nízké ceny je možné nalézt drobné kosmetické vady. 

Např. u keramiky - nerovnost povrchu, u vodovodních baterií a koupelnových doplňků - drobné vrypy pod chromem vzniklé už při výrobě, apod.


Je třeba si tuto skutečnost uvědomit při objednávání takového zboží, neboť při případné reklamaci týkajících se drobných vad, které ovšem výrobce bere jako standardní kvalitu, nebude na tyto kosmetické vady brán zřetel a reklamace tedy nebude uznána.

 

Je možné se samozřejmě na nás předem obrátit s dotazem, zda je u výrobku, který si hodláte objednat, pravděpodobnost takovéto kvality. Většinou se toto týká zboží do cca 2 000,- Kč (baterie, keramika apod.) 

Děkujeme za pochopení!  
 
 
Akční nabídka

Platební brána GoPay

Platební brána

Na e-shopu akceptujeme platební metody za pomocí zabezpečené platební brány GoPay.

Tento web využívá k analýzám a provozu tzv. cookies, používáním tohoto e-shopu vyjadřujete s používáním cookies svůj souhlas.

Souhlasím